Handelsavtal

Telectro EN (följande: ”Telectro“) följer allmänna hem- och postförsäljningsvillkor vid konsumentköp.
1. Tillämplighet

Varorna som presenteras genom Telectro:s hemsida utgör företagets ordinarie sortiment. Vid eventuella skillnader mellan villkor, produktinformation eller priser finns de angivna på Telectro:s hemsida och i övriga publikationer har informationen på hemsidan företräde.

2. Priser

Priserna på Telectros:s hemsida uppdateras i realtid. Moms ingår och priserna är angivna i euro, pund, eller svenska kronor. Telectro äger rätten att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Telectro och kunden gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats.

3. Betalning

För privatpersoner sker försäljningen genom:

3.1 Kortbetalning
Vi erbjuder kortbetalning med via Stripe eller PayPal, som är en ledande leverantör av betaltjänster via Internet och certifierade enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). När du betalar med kort skickas du vidare till en säker sida med SSL-certifikat, där du tryggt fyller i dina kortuppgifter och genomför betalningen. När betalningen har godkänts skickas du tillbaka till vår hemsida där du får en bekräftelse på att ditt köp är genomfört.

3.2 Klarna Faktura
Genom vårt samarbete med Klarna kan vi erbjuda privatpersoner att handla mot faktura. Betalningsvillkoren är 14 dagar. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift om f.n 50 kr samt dröjsmålsränta med 24 % per år.

Grundkraven för att få betala mot faktura är följande:

 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har en fast inkomst av tjänst.
 • Du har minst 120 000 kr i årsinkomst.
 • Du har inga betalningsanmärkningar.

3.3 Delbetala med klarna
Genom vårt samarbete med Klarna kan du delbetala ditt köp. Du väljer själv hur stort köputrymme du vill ha (mellan 2 000-80 000 kr). Ditt köputrymme läggs upp på ett konto hos Klarna.

I kassan väljer du betalningsalternativet delbetalning och hur många månader du vill dela upp betalningen på. När du sedan bekräftar ditt köp och din ansökan om delbetalning, gör Klarna en sedvanlig kreditprövning. Du får besked direkt om att din ansökan har godkänts, därefter slutför du köpet. Du kan när som helst välja att slutbetala utan extra kostnad.

Har du en gång delbetalat en vara hos Handelsbanken Finans kan du använda dig av samma konto och behöver inte genomgå en ny kreditprövning. Är ditt köputrymme för litet ansöker du enkelt om en höjning – du får svar direkt.

Grundkraven för att ansöka om delbetalning är följande:

 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har en fast inkomst av tjänst.
 • Du har minst 120 000 kr i årsinkomst.
 • Du har inga betalningsanmärkningar.
 1. Försäljning mot faktura

  Försälning mot faktura görs till företag efter kreditprövning. Fakturan förfaller till betalning sju (7) dagar från fakturadatum. Notera att kreditkoll kan fördröja behandlingen av order med 1-3 arbetsdagar. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson.

  Försäljning till börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum.

  För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande.

  Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen.

  Ej utlösta paket debiteras en avgift om 350 kr inkl. moms, om det i beställningen ingår mer än 10 artiklar debiteras en avgift om 500 kr inkl. moms. För outlösta postförskott debiteras även dubbel postförskottsavgift.

 2. Fraktkostnad

Fraktpriser bestäms enligt vikt och specifikt för den varukorg du vill beställa.

5.1 Leverans
Telectro anlitar i första hand Postnord/DPD för leverans. Alla paket skickas från Telectros huvudkontor och lager i Finland. För beställningar som görs innan kl 14.30 vardagar beräknas leveranstiden till mellan tre och fem dagar.

5.2 Postpaket
Till privatkunder anländer paket till närmaste lokala postkontor för avhämtning, avi skickas ut till kund efter ankomst till postkontoret. Utkörning kan ej beställas. Paketet skickas tillbaka om det ej avhämtats inom 14 dagar. Paketet kan då följas på http://www.postnord.fi/en/customer-service/online-tools/track-and-trace.

6. Återköp
Konsumenters rätt till återköp/ångerrätt, beskrivs nedan under rubrik ” Privatpersons ångerrätt vid distanshandel”.

För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskett/cd-konvolut, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Telectro återköp under tio dagar från fakturadatum. Återköp godkänns/förkastas enligt bedömning case-by-case och bör få godkännande innan retur. Krediteringens storlek bestäms även case-by-case beroende på produkttyp.

Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköps inte. Återköp accepteras inte heller för programvaror, bild- eller ljudupptagningar vars plombering/försegling (med försegling avses även teknisk plombering, t ex serienummer) brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning. Datorer/handdatorer och liknande produkter (ex vis mobiltelefoner) vars plombering brutits och/eller operativsystemet startats återköps heller inte.

Vid återköp skall kund ersätta Telecto:s fraktkostnader. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Telectro eller faktureras separat.

Vid återköp skall kunden kontakta Telectro:s kundservice via: info at telectro. fi

Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Telectro tillhanda. Vid återsändning av varan bör returfrakten till Telectro vara betald och ordersedel, faktura samt uppgift om giltigt returnummer skall medfölja.

Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Telectro i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa inte kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd. Försändelser som inte är uthämtade från posten betraktas inte som utnyttjande av ångerrätt.

Återköpet är godkänt först när Telectro har mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.

7. Privatpersons ångerrätt vid distanshandel

Privatpersoner har enligt bl.a. lagen om konsumentskydd vid distansavtal, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att återlämna vara till Telectro eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan.

Ångerrätten gäller inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt bör Telectros:s kundservice kontaktas via e-post till info at telectro. fi. Order- eller fakturanummer bör uppges för att få en fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet. Fraktkostnaden för returer genom ångerrätt betalas av kunden.

8. Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Telectro debiteras en avgift av 350 kr inkl. moms, om i beställningen ingår mer än 10 artiklar debiteras en avgift om 500 kr inkl. moms. För outlösta postförskott debiteras även dubbel postförskottsavgift, för att täcka Telectros:s transport- och administrationskostnader. Försändelser som inte är uthämtade från posten betraktas inte som utnyttjande av ångerrätt.

9. Avbeställning

Så länge din beställning inte har hunnit paketeras hos Telectro, går det bra att göra en avbeställning. Kontakta då Telectro på info at telectro. fi. Om beställningen är förskottsbetalad med hjälp av kort- eller direktbetalning debiteras 4% av köpesumman för att täcka Telectros bankavgifter.

10. Garanti

Garantier på varor lämnas av respektive tillverkare, Telectro lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Risk för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

11. Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund omgående reklamera till Telectro, och invänta instruktioner för retur. Konsument (privatperson) bör reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Telectro rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Telectro på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Telectro. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

Vid reklamation skall kund kontakta Telectro:s kundservice via e-post till info at telectro. fi och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer.

Observera att erhållande av returnummer inte innebär godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Telectro tillhanda. Konsument (privatperson) bör använda den av Telectro utsända förbetalda fraktsedeln för retur av varan. Varan bör sändas in inom 14 dagar från mottagande av fraktsedel.

Vid retur av varan skall returfrakten till Telectro vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden.

Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Telectro förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 300 kr inkl. moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Telectro via e-post: info at telectro. fi.

12. Ansvar för fel

12. I förhållande till näringsidkare
Föreligger fel som Telectro ansvarar för, åtar sig Telectro att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Telectro äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.

Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Telectro:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Telectro bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex – men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

12.2 I förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Telectro kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Telectro. Telectro har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

13. Teknisk support

För teknisk support – användarstöd – allmänt eller vid fel i vara, har Telectro rätt att hänvisa kunden till produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges under Kunservice/Support. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

Support: https://runbo.freshdesk.com/support/tickets/new

Teknisk support: https://runbo.s2.renewityrma.com/RenewityRMA/eu_ms/default.asp

14. Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar mm som förekommer Telectro:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Telectro förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Telectro friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server
Denna publikation på servern www.runbo.eu.com, tillhandahålls i informativt syfte och i ”befintligt skick” utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Telectro förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Telectro friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen här ändras periodvis.
Telectro förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

Telectro och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennes server är lämplig för något ändamål.

Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i ”befintligt skick”, utan någon som helst garanti.

Telectro ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

Delar av Telectro:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Telectro:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Telectro.

Länkar till tredje parts webbplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Telectro och Telectro bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Telectro tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Telectro av aktuell webbplats.

Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server
All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran.

En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet.

Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet.

Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Eventuella överträdelser kommer att beivras.

Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden.

Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med undantag av sådana garantier friskriver sig Telectro från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvara av intrång i tredje mans rättigheter.

Telectro ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på företagets server.

 1. Tvistlösning

  Den europeiska kommissionen tillhandahålla en plattform för online-tvistlösning via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/